fbpx
loader image
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbycia studiów

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 144 ustawy – z aktami wykonawczymi.

Uprawnieni cudzoziemcy i okres udzielania

– Cudzoziemcy, których celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuowanie studiów w uczelni zatwierdzonej przez ministra spraw wewnętrznych, chyba że uczelnia ta nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, lub w uczelni, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, dla której nie wydano decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców, jeżeli okoliczność ta uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

– Zezwolenia na pobyt czasowy na studia udziela się cudzoziemcowi także wtedy, gdy studia będące kontynuacją lub uzupełnieniem studiów odbytych na terytorium innego państwa członkowskiego UE nie są objęte żadnym programem unijnym ani wielostronnym programem obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między dwiema lub więcej uczelniami zapewniającymi mobilność wewnątrz UE, a cudzoziemiec spełnia powyższe warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

– Zezwolenia na pobyt czasowy na studia udziela się także wtedy, gdy celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ukończenie studiów przygotowawczych do podjęcia stacjonarnych studiów magisterskich i studiów doktoranckich, o ile cudzoziemiec posiada obywatelstwo jednego z państw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. W chwili obecnej takie rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane.

– Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy na studia dla cudzoziemca podejmującego studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku nauki udziela się na okres 15 miesięcy, a w przypadku, gdy studia objęte są programem unijnym lub wielostronnym programem obejmującym działania w zakresie mobilności lub porozumieniem między dwiema lub więcej uczelniami wyższymi zapewniającymi mobilność wewnątrz UE, pierwszego zezwolenia udziela się na okres 2 lat.

Jeżeli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłuższy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na okres roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na czas studiów udziela się na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, w każdym przypadku nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Więcej informacji lub w razie potrzeby pomocy można uzyskać dzwoniąc do naszego biura pod numerem 501-305-983.

[bookly-form]
error: COPYRIGHT CONTENT