fbpx
loader image
SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA CUDZOZIEMCÓW

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE!!

1) Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich Legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy, który zakończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii
2) Przedłużenie terminów składania wniosków o legalizację pobytu
3) Przedłużenie ważności wydanych już zezwoleń na pracę
4) Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
5) Przedłużenie terminów opuszczania terytorium Polski
6)Przedłużenie okresów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach zobowiązujących cudzoziemca do powrotu

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej oraz zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu wypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 roku, kiedy to ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce zostanie ustawowo przedłużony do końca 30. dnia od dnia odwołania jednego z wyżej wymienionych państw, w zależności od tego, które z nich obowiązywało jako ostatnie.

Przedłużenie legalnego pobytu nie będzie wymagało umieszczenia nowej naklejki wizowej w dokumencie podróży cudzoziemca ani wydania nowej karty pobytu. Cudzoziemiec nie będzie mógł podróżować na podstawie tak przedłużonego pobytu na terytorium innych państw Schengen. Cudzoziemiec będzie mógł jednak realizować swój obecny cel pobytu w Polsce, np. wykonywanie pracy. Wydłużone zostaną zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pracę sezonową, a także dopuszczalny okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Cudzoziemcy będą mogli również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Przedłużenie terminów składania wniosków

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten przypadałby na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Tak jak poprzednio, wnioski te mogą byd składane w urzędach wojewódzkich do 30 dnia od dnia odwołania ostatniego z ww. paostw, które obowiązywało. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uznany za legalny, jeżeli złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym okresie.

udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub długoterminowy w UE,
przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
przedłużenie okresu ruchu bezwizowego – dotyczy to wyłącznie obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ tylko umowy o zniesieniu wiz z tymi konkretnymi krajami przewidują taką możliwość.
Przedłużenie terminów opuszczania terytorium Polski

Ustawa zawiera rozwiązanie, które jest podstawą do ustawowego wydłużenia terminów wyjazdu z Polski na podstawie art. 299 ust. 2. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z wydaniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony), gdyby wypadły one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie będzie trwało do końca 30. dnia od dnia odwołania ostatniego z wyżej wymienionych państw, które obowiązywało.

Przedłużenie okresów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach zobowiązujących cudzoziemca do powrotu.

Przyjmuje się, że termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu, którego koniec przypadałby w okresie stanu wyjątkowego lub epidemii, jest prawnie przesunięty. Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do końca 30. dnia od dnia odwołania ostatniego stanu.

Obywatele krajów UE, krajów Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, po którym następuje epidemia, w żaden sposób nie wpływa na prawa pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej oraz przebywających z nimi członków rodzin. Prawa te nie są uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń lub dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 501-305-983.

[bookly-form]
error: COPYRIGHT CONTENT