fbpx

Regulamin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Za pośrednictwem strony https://totulegal.pl/zarezerwuj-spotkanie możliwy jest zakup usług i konsultacji prawnych.

Właścicielem witryny jest Marcin Podskarbi. Kontakt: mp@totulegal.pl

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Strona www – strona funkcjonująca pod adresem internetowym totulegal.pl

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Usługa – korzyść, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu – jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca:
TOTU LEGAL Marcin Podskarbi

Nowy Świat 33/13

00-029 Warszawa

NIP:4990430255 REGON:362624250

Forma prawna: CEIDG

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§2. Zakup usługi

1. Użytkownik może dokonać zakupu usługi poprzez jego wybór z poziomu podstrony strony www. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.

2. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „zamów”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

3. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności imoje, PayPal, oraz Revolut.

5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.

6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie korzyści w postaci wybranej przez Użytkownika usługi, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zamówienia.

7. Zakupiona przez Użytkownika usługa realizowana jest według późniejszych ustaleń z klientem.

§3. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zamówienia Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i realizację usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§4. Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zamówionej usługi lub samego procesu zakupowego opisanego w §2 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. immigration@totulegal.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§5. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://totulegal.pl/polityka-prywatnosci/

§6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o realizację usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§7. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

error: COPYRIGHT CONTENT