fbpx
NIERUCHOMOŚCI DLA OBCOKRAJOWCÓW!

Uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców.

Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa wieczystej własności nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych mających siedzibę na terytorium Polski, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków. Najczęściej są to wyjątki if:
1) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od dnia udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od dnia udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały
3) nabycie przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę w Polsce i kontrolowaną przez cudzoziemców, w celach statutowych, niezabudowanych nieruchomości, których łączna powierzchnia na terenie całego kraju nie przekracza 0,4 ha na terenie miast,

Aby dowiedzieć się więcej na temat zezwolenia na nabycie nieruchomości i wyjątków od tego zezwolenia skontaktuj się z naszym biurem pod numerem 501-305-983.

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT