fbpx
Karta pobytu czasowego dla osoby pozostającej na utrzymaniu

Członkowie rodziny cudzoziemca, którzy są już w Polsce lub zamierzają tu przyjechać.
Małżonek lub małoletnie dziecko cudzoziemca
Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonek może uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeżeli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z poniższych tytułów pobytowych:
– na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
– na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– w związku z jego statusem uchodźcy,
– w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
– przez co najmniej 2 lata na podstawie kolejnych czasowych zezwoleń na pobyt, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie czasowego zezwolenia na pobyt członka rodziny – na podstawie udzielonego mu zezwolenia na pobyt nie krótszy niż 1 rok,
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, jeżeli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzone adnotacją “naukowiec”, wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa, przewiduje prowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu skorzystania z mobilności długoterminowej,
– w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.
Zezwolenie to uprawnia małżonka cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, uprawniającego do wykonywania pracy w formie zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydawanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, umieszcza się adnotację “dostęp do rynku pracy”.
Uwaga:
Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną składa cudzoziemiec (małżonek lub rodzic) przebywający w Polsce, do którego przybywa członek jego rodziny. Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym. Udzielenie takiej zgody jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Polski do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983.

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT