fbpx
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej:

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 142 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi.

Komu i na jaki okres może ono zostać udzielone?

Dla cudzoziemców wykonujących działalność gospodarczą w Polsce zgodnie z przepisami zakresu.
Zezwolenia należy również udzielić cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, której udziały są własnością lub są zarządzane przez cudzoziemca.
Spółka komandytowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszy lub pełnomocników.
W celu uzyskania zezwolenia, podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny generować określone dochody lub tworzyć miejsca pracy, bądź dysponować odpowiednimi środkami lub prowadzić działalność, która może spełniać przyszłe warunki.
Jeżeli okoliczności stanowiące podstawę wniosku o udzielenie zezwolenia wykażą, że cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące, powyższe zezwolenie podlega zatwierdzeniu.
Dla osiągnięcia celu pobytu cudzoziemców w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony musi być udzielone na okres od 3 miesięcy do 3 lat, przy czym istnieje możliwość ubiegania się o kolejne zezwolenie.
Aby uzyskać więcej informacji, lub jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dokumentów, zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983.

 

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT