fbpx
Zezwolenie na pobyt stały

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – Art. 195, Art. 210 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi.

Zezwolenie na pobyt stały upoważnia cudzoziemca do pobytu w Polsce na czas nieokreślony. Karta pobytu stałego jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że musi być zastąpiona, ale bez konieczności powtarzania całej procedury uzyskania zezwolenia.
Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce?
Cudzoziemcy, którzy spełniają poniższe warunki, mogą uzyskać zezwolenie na pobyt stały:

* Zgodnie z polskim prawem, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim od co najmniej trzech lat do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a na krótko przed złożeniem wniosku przebywał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

* Jeżeli jest to dziecko cudzoziemca, które uzyskało zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i urodziło się po uzyskaniu przez rodziców zezwolenia na pobyt stały lub po upływie ważności udzielonego mu zezwolenia na pobyt czasowy.

* Jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i chce się osiedlić w Polsce na stałe.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.
Składając wniosek, cudzoziemiec jest zobowiązany do złożenia odcisków palców.
W przypadku cudzoziemca małoletniego wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub opiekunowie wyznaczeni przez sąd lub jedno z rodziców albo jeden z opiekunów wyznaczonych przez sąd.
W przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemca będącego małoletnim, który do czasu złożenia wniosku ukończył 6 rok życia, jego obecność jest wymagana.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
– ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich stron + oryginał dostępny do wglądu;
– 4 aktualne kolorowe fotografie biometryczne;
– dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (640 PLN – posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłaty),
– dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały.
Aby uzyskać więcej informacji, lub jeśli potrzebujesz pomocy z dokumentami, zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT